Projekt „Pozytywne Biuro Karier” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.2 Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Nr projektu: POWR.01.02.01-22-0059/16

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

 

Lider Projektu:                                                                                         Partnerzy Projektu:
                                          

Fundacja Pozytywne Inicjatywy 
ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Cel projektu:

Celem Projektu jest zwiększenie zatrudnienia 100 biernych zawodowo osób młodych poniżej 30 roku życia (NEET) z województwa pomorskiego do końca marca 2018 roku.

Grupa docelowa:

Uczestnikami/Uczestniczkami projektu może być 100 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – należące do NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. (zgodnie z definicją POWER 2014-2020, w tym osoby niepełnosprawne. W projekcie preferowane będą osoby z wyższym wykształceniem oraz wykształceniem średnim (w szczególności studenci studiów zaocznych.

W projekcie przewiduje się udział  100 osób, w tym  kobiet 62 i  mężczyzn 38.

Oferta

Oferta obejmie w szczególności kształtowanie umiejętności poruszania się po rynku pracy (warsztaty z doradcą zawodowym), indywidualne konsultacje z psychologiem – praca nad motywacją, postrzeganiem swoich mocnych i słabych stron oraz rozwój tzw. kompetencji miękkich. Uczestnicy nabędą dodatkowe umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotują się do rozmów kwalifikacyjnych, poznają aktywne sposoby poszukiwania pracy, radzenia sobie ze stresem czy zarządzania karierą.

Uzupełnieniem zajęć będzie sesja fotograficzna ze specjalistą ds. stylizacji biznesowej, w ramach której uczestnicy dowiedzą się jak najkorzystniej zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej oraz otrzymają własne zdjęcia biznesowe do wykorzystania w CV i na zawodowych portalach społecznościowych. Dodatkowo, przez cały okres trwania projektu, uczestnicy objęci zostaną wsparciem doradcy ds. klienta, który zapewni im dostęp do pośrednictwa pracy oraz będzie reagował na pojawiające się trudności.

Co najmniej 85% uczestników projektu weźmie udział w trwających średnio 4 miesiące stażach zawodowych. Staże będą odbywały się w firmach działających w ramach ISP –  w szczególności w sektorze IT. Uczestnicy otrzymają wsparcie w formie stypendiów szkoleniowych oraz stażowych, a także zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 764 990,89 zł